Hotărârea nr. 75/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.019.534 lei şi timbru judiciar de 30.000 lei datorată de petentul MINDIRIGIU CONSTANTIN domiciliat în Iaşi str.Vasile Lupu nr.140 bl.A1 tr.11 et.9 ap.5

MUNICIPIUL IASI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                               

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.019.534 lei, şi timbru judiciar de 30.000 lei datorată de petentul MINDIRIGIU CONSTANTIN, domiciliat în Iaşi, str.Vasile Lupu nr.140, bl.A1,tr.11,et.9,ap.5

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, cu privire la cererea de eşalonare la plata taxei de timbru în sumă de 1.019.534 lei, stabilită de Judecătoria Iaşi în sarcina petentului MINDIRIGIU CONSTANTIN;

            Având în vedere art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale cu modificările şi completările ulterioare, art.13 din H.G.R.nr.506/1994, precum şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996;

            In temeiul art.20 şi  art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă cererea petentului MINDIRIGIU CONSTANTIN, domiciliat în Iaşi, str.Vasile Lupu nr.140,bl.A1,tr.11,et.9,ap.5, de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.019.534 lei şi timbru judiciar de 30.000 lei în dosarul nr.3211/1997, având ca obiect anulare contract de vânzare-cumpărare, aflat în curs de soluţionare pe rolul Judecătoriei Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi şi domnului MINDIRIGIU CONSTANTIN.

 

 

                             

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    S E C R E T A R

               Dănuţ Mugurel Cârlan                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.75

din 18 mai 1998