Hotărârea nr. 74/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.474.995 lei datorată de petenta GRAMA IULIA domiciliată în Iaşi str.Iancu Bacalu nr.20

MUNICIPIUL IASI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                               

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.474.995 lei, datorată de petenta GRAMA IULIA, domiciliată în Iaşi, str.Iancu Bacalu nr.20

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, cu privire la cererea de eşalonare la plata taxei de timbru în sumă de 1.474.995 lei, stabilită de Judecătoria Iaşi în sarcina petentei GRAMA IULIA;

            Având în vedere art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale cu modificările şi completările ulterioare, art.13 din H.G.R.nr.506/1994, precum şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996;

            In temeiul art.20 şi  art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.474.995 lei datorată de petenta GRAMA IULIA, domiciliată în Iaşi, str.Iancu Bacalu nr.20.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi şi doamnei GRAMA IULIA.

 

 

                             

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    S E C R E T A R

               Dănuţ Mugurel Cârlan                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.74

din 18 mai 1998