Hotărârea nr. 70/1998

HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la persoanele găsite pe străzi în parcuri şi alte locuri publice în stare de ebrietate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la persoanele găsite pe străzi, în parcuri

şi alte locuri publice în stare de ebrietate

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Poliţiei Municipiului Iaşi nr.201315/1998, înregistrată sub nr.23124/1998 prin care se solicită Consiliului Local adoptarea unei hotărâri cu caracter normativ care să poată fi aplicată împotriva persoanelor găsite pe străzi, în parcuri ori alte locuri publice, în stare de ebrietate;

            In temeiul prevederilor art.20 lit.ţ şi art.28 din Legea nr.69/1991, modificată şi completată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Persoanele găsite în stare de ebrietate şi care prin comportamentul său aduce atingere bunelor moravuri pe străzi, în parcuri ori în alte locuri publice vor fi sancţionate cu amendă contravenţională de la 50.000 lei la 100.000 lei.

            In cazul în care agentul constatator al contravenţiei apreciază persoanele prevăzute în alin.1 au nevoie de îngrijiri medicale va lua, de urgenţă, măsuri pentru internarea acestora într-o unitate sanitară. Pe lângă plata amenzii, contravenienţii vor suporta integral costul îngrijirilor medicale acordate.

            Art.2 Constatarea şi aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art.1 din hotărâre se fac de către ofiţerii, subofiţerii de poliţie şi gardienii publici.

            Art.3 Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

     Dănuţ Mugurel Cârlan                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.70

din 18 mai 1998