Hotărârea nr. 7/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.Citadin Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.Citadin Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Memoriul justificativ al R.A.Citadin, înregistrat la nr.68608 din 8.XII.1997 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind sumele prevăzute în bugetul rectificat al R.A.Citadin pe anul 1997;

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996, privind finanţele publice, ale Legii nr.72/1997, privind bugetul de stat pe anul 1997;

            Având în vedere prevederile art.22 litera e din Legea nr.69/1991, republicată în anul 1996, privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată în anul 1996, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat pe anul 1997, al R.A.Citadin Iaşi, având la venituri suma 41.000.000 mii lei, iar la cheltuieli suma de 38.094.363 mii lei.

            Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Direcţia Economică şi R.A.Citadin Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.7

din 26 ianuarie 1998