Hotărârea nr. 69/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna februarie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători

 pe luna februarie 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993,  a Legii nr.4/1995 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.58 din 31.03.1997;

            Având în vedere decontul prezentat de R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.26511 din 28.04.1998  privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei din 31.01.1998 de modificare a preţurilor începând cu luna februarie 1998;

            Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna februarie 1998;

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile  prin transfer de la bugetul de stat în cuantum de 50% pentru activitatea de transport urban de călătorie la R.A.T.C.Iaşi, alocat asupra cheltuielilor materiale, de funcţionare şi exploatare pentru luna februarie 1998 în sumă de 2.945.317.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate, conform legii ; invalizii de război, veteranii de război, văduve de război, pensie de urmaş, urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, pentru luna februarie 1998 - în sumă de 398.160.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice şi  Direcţiei Tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR,

                 Dănuţ Mugurel Cârlan                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.69

din 18 mai 1998