Hotărârea nr. 68/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C.Iaşi pe anul 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C.Iaşi pe anul 1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.27128 din 04.05.1998, întocmit în baza Bilanţului contabil prezentat de R.A.T.C.Iaşi şi a anexelor de bilanţ a Raportului de audit financiar şi de certificare întocmit de contabili autorizaţi din 14.04.1998;

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finanţelor publice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1997 a bugetului de stat şi prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii;

            In temeiul art.20 lit.e, art.92-94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.T.C.Iaşi la venituri în sumă de 91.271.321 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 90.367.794 mii lei.

            Art.2 Se adoptă defalcarea veniturilor şi cheltuielilor pe capitole prevăzute în anexele la bilanţ.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

     Dănuţ Mugurel Cârlan                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.68

din 18 mai 1998