Hotărârea nr. 64/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea instrucţiunilor de atribuire persoanelor fizice şi juridice a terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea instrucţiunilor de atribuire persoanelor fizice şi juridice a terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Văzând numărul mare de modalităţi prin care pot fi atribuite terenurile aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată, art.4, 6, 20 al.(g), 84 al.(1), 84(al.3); 20 lit.(v); 86; Legea nr.33/27.05.1994 - privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor - art.10; art.11; art.12 al.(a) al.(b) art.13 al.(2)(3) art.14; art.19;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Aprobă INSTRUCTIUNILE privind atribuirea terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, instrucţiuni ce se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării şi va fi comunicată serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire.

           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

         Lorin Cantemir                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.64

din 14 mai 1998

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                        ANEXA

                                                                                                la Hotărârea nr.64 din 14 mai 1998

 

 

 

 

INSTRUCTIUNI

privind atribuirea terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local,

persoanelor fizice sau juridice

 

 

Cap.I

Consideraţii Generale

 

1. Condiţiile şi modalităţile de atribuire ale terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local persoanelor fizice  sau juridice sunt reglementate prin Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală şi Legea nr.50/1991 privind autorizarea excutării construcţiilor, şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

2. Administraţia publică locală, se realizează în unităţile administrativ teritoriale, de către Consiliile Locale - în cazul nostru - de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, care rezolvă treburile publice din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege (Legea nr.69/1991 art.6).

3. Consiliile Locale administrează patrimoniu, care cuprinde bunuri materiale aferente domeniului privat şi domeniului public ( Legea nr.69/1991 art.4 şi art.20 al.g).

4. Terenurile se regăsesc în ambele domenii ale patrimoniului şi anume :

- Terenuri aparţinând domeniului privat

- Terenuri aparţinând domeniului public

 

Cap.II

Atribuirea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului

 

            Terenurile aparţinând domeniului privat, pot fi atribuite persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează :

1. atribuire prin vânzare

2. atribuire prin schimb

3  atribuire prin închiriere

4. atribuire prin concesionare

            Atribuirea terenurilor prin vânzare :

            Vânzarea terenurilor, se realizează numai pe bază de licitaţie publică.

            Licitaţia se poate organiza în următoarele cazuri :

a) La cererea unui cumpărător sau mai multor cumpărători;

b) La propunerea serviciului de specialitate al primăriei în funcţie de prevederile documentaţiei de urbanism (PUZ sau PUG) legal aprobate (prin hotărârea Consiliului Local).

c) In vederea organizării licitaţiilor se elaborează expertiza tehnică de evaluare a terenului pentru care urmează a se organiza licitaţia, pentru că valoarea de adjudecare, să nu fie mai mică decât valoarea terenurilor.

d) Valoarea de începere a licitaţiei se stabileşte fie în funcţie de valoarea calculată prin expertiză fie în funcţie de preţul pieţei la zi pe unitatea de măsură.

Dacă după efectuarea licitaţiei, valoarea pe mp.al terenului licitat este sub valoarea rezultată prin expertiză, nu se va adjudeca nici o ofertă.

e) Cele arătate mai sus, sunt conform cu prevederile Legii nr.69/1991 articolele 20 al.(g) şi 84 al.(1).

            După adjudecare oferta câştigătoare a căror valoare nu poate fi mai mică decât valoarea din expertiză, aprobarea vânzării se face de către Consiliul Local - prin hotărâre.

 

2. Atribuirea terenurilor prin schimb

            Schimburile de terenuri între Consiliul Local şi persoanele fizice sau juridice, sunt admise în următoarele cazuri :

a) Pentru compensarea terenurilor expropiate în interes public;

            In aceste cazuri, se efectuiază expertize tehnice de evaluare a terenurilor pe unitatea de suprafaţă şi se stabilesc suprafeţele ce fac obiectul schimbului (Legea nr.33/27.05.1994 - Legea nr.69/1991 art.84 al.3).

            Aprobarea schimbului se face prin hotărârea Consiliului Local.

            Terenurile aparţinând domeniului public, nu poate constitui obiecte de schimb.

b) Pentru eliminarea din interiorul unei parcele aparţinând Consiliului Local a unei suprafeţe care incomodează executarea de construcţii pentru activităţi economice de producţie de interes naţional sau local conf.P.U.G.

            In vederea schimbului, se va proceda ca la pct.1b.

c) Pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive prin care se restituie foştilor proprietari (persoane fizice sau juridice) , suprafeţe de teren pe domeniu privat.

d) Pentru aducerea la îndeplinire a actelor de punere în posesie a foştilor  proprietari, întocmite de către Comisiile locale de aplicare a Legii nr.18/1991.

3. Atribuirea de terenuri prin închiriere

            Pot fi atribuite terenuri prin închiriere, din ambele domenii ale patrimoniului - respectiv domeniul privat sau domeniul public. Indiferent însă de domeniul din care fac parte terenurile, închirierea nu se poate face decât prin licitaţie publică ( Legea nr.69/1991 art.84) şi numai pe o perioadă de timp limitată. In general, terenurile (care constituie de regulă locuri publice) se închiriază pentru amplasarea construcţiilor provizorii - pe bază de autorizaţie de construcţie, elaborată de primărie. Contractele de închiriere, nu pot fi încheiate pe o perioadă de timp mai mare de un an, acestea putând fi reînoite cu acordul ambelor părţi (proprietar şi chiriaş) cu garanţie 3 - 5 ani;

a) Valoarea de închiriere, se stabileşte pe unitatea de suprafaţă în funcţie de :

- activitatea pe care doreşte să o desfăşoare chiriaşul;

- zona în care se află terenul;

- amenajările existente;

- şi alte criterii stabilite prin actele normative existente şi folosite de proprietar.

b) Valoarea de începere a licitaţiei, este aceea a chiriilor existente în formă, în funcţie de condiţiile arătate mai sus.

c) Una din clauzele contraventuale obligatorii va fi aceea că, la somaţia primăriei, chiriaşul va părăsi terenul închiriat, fără nici o pretenţie - dacă pe terenul respectiv Consiliul Local urmează să execute lucrări de construcţii definitive conform P.U.G.

4. Atribuirea terenurilor prin concesionare (Legea nr.50/1991 şi Legea nr.69/1991)

Se pot atribui prin concesionare, numai acele terenuri ce fac parte din domeniul privat şi public al Consiliului Local numai pentru construcţii de interes public.

a) Terenurile aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ teritoriale - respectiv Consiliul Local - pot fi concesionate prin licitaţie publică, în condiţiile respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate potrivit legii (Legea nr.50/1991 art.10).

b) Concesionarea se face pe bază de oferte, prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale (Legea nr.50/1991 art.10).

c) Nu pot fi concesionate acele terenuri aflate în administrarea Consiliilor Locale, dar care pot fi revendicate de foştii proprietari (Legea nr.50/1991 art.11).

d) Prin excepţie terenurile pot fi concesionate fără licitaţie publică în următoarele cazuri:

- pentru realizarea de obiective de utilitate publică, inclusiv cele cu caracter social (Legea nr.50/1991 - art.12 al.a);

- pentru extinderea construcţiilor existente de către proprietar, sau cu acordul acestora (Legea nr.50/1991 art.12 al.b);

            In ambele cazuri, se va achita taxa de concesionare stabilită potrivit legii.

            Concesionarea terenurilor fără licitaţie se aprobă de către Consiliul Local prin hotărâre.

e) Date privind terenurile ce fac obiectul licitaţiei, sunt aduse la cunoştinţă publică printr-o publicaţie afişată la sediul primăriei şi prin presă în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu cel puţin 20 zile înainte de data licitaţiei (Legea nr.50/1991 art.13).

f) Publicaţia privind licitaţia, va cuprinde data şi locul de desfăşurare a licitaţiei, suprafaţa şi destinaţia terenului (stabilite prin documentaţia de urbanism, sau prin concurs -organizat şi desfăşurat conform legii) taxa anuală minimală de concesionare etc.(Legea nr.50/1991 art.13 al.2).

g) Oferta solicitanţilor, va fi însoţită de un studiu de fezabilitate sau oportunitate, (după caz) care va cuprinde în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea construcţiei (funcţionalităţi, activităţi, gradul de ocupare al terenului etc.) şi celelalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism.

            Atenţie !  Nu vor fi acceptate la licitaţie, decât acele oferte care corespund documentaţiei de urbanism, aprobată potrivit legii (Legea nr.50/1991 art.13 al.3).

h) Preţul de începere al licitaţiei, va fi preţul de vânzare al terenului, stabilit în condiţii de piaţă, la care se va adăuga valoarea lucrărilor de infrastructură. Acesta nu poate fi mai mic decât acela stabilit prin expertiza tehnică de evaluare, care să asigure recuperarea în 25 ani - a valorii terenului (Legea nr.50/1991 art.14).

i) Scoaterea la licitaţie a terenurilor, preţul  minim de începere al licitaţiei, se aprobă de către Consiliul Local prin hotărâre (Legea nr.50/1191 art.14).

            Deasemeni, prin aceeaşi hotărâre se aprobă şi valoarea redevenţei.

j) Pentru construcţiile de orice fel exclusiv locuinţelor durata concesionării este de maximum 25 ani (Legea nr.50/1991 art.14).

            Durata concesionării se aprobă de către Consiliul Local prin hotărâre, în funcţie de condiţiile impuse în documentaţia de licitaţie.

k) Pentru construcţiile de locuinţe, concesionarea se face pe durata construcţiilor (Legea nr.50/1991 art.19).

            După expirarea duratei de concesionare, contractul poate fi reînoit.

            Atenţie ! Terenurile pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat, societăţilor de utilitate publică sau de binefacere ci numai imobilelor (Legea nr.69/1991 art.86).

3 Atribuirea terenurilor aparţinând domeniului public al patrimoniului Consiliului Local

                         Prin închiriere - ca locuri publice pentru amplasarea de construcţii provizorii în vederea desfăşurării unor activităţi economice.

            Inchirierea se face pe o perioadă de max. un an durata contractului de închiriere, putând fi prelungită cu acordul ambelor părţi contractante.

            Obs. Nu am găsit în nici un act normativ, prevederea de atribuire gratuită a terenurilor. Pot fi atribuite în folosinţă gratuită, unor imobile conform Legii nr.69/1991 - art.86 privind administraţia publică locală.