Hotărârea nr. 63/1998

HOTĂRÂRE privind rezolvarea unor probleme rezultate din sesizarea unor proprietari de construcţii provizorii înregistrată la nr.18468/17.03.1998 adresată Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind rezolvarea unor probleme rezultate din sesizarea unor proprietari de  construcţii provizorii înregistrată la nr.18468/17.03.1998 adresată

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere sesizarea adresată Consiliului Local de către proprietarii de construcţii provizorii - în speţă chioşcuri;

            Având în vedere discuţiile purtate cu semnatarii scrisorii în cadrul comisiei Consiliului Local alcătuite în scopul rezolvării sesizării cu nr.18468/17.03.1998;

            Având în vedere Legea nr.69/1991 - republicată privind administraţia publică locală art.20 lit.g şi v, art.84 al.1 şi 3, art.86 şi Legea nr.50/1991 republicată - art.12, 13, 14 şi 19;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă acordarea unui termen de garanţie de 3 ani pentru folosinţa terenurilor ocupate de chioşcuri şi alte construcţii provizorii în zonele în care se consideră reorganizarea conform PUG va întârzia. Contractul de folosinţă se prelungeşte de la sine  - dacă în zonele de amplasare a construcţiilor nu se prevede construirea de clădiri pe soluţia definitivă în anul următor expirării contractelor de folosinţă.

            Art.2 Contractele de folosinţă pentru terenurile ce fac obiectul art.1 - vor fi încheiate numai pentru chioşcurile şi pentru alte construcţii provizorii care respectă întocmai prevederile impuse prin autorizaţia de construire - respectiv - suprafaţa de teren ocupată, aspectul urbanistic, soluţiile constructive, materialele folosite etc.

            Art.3 Valoarea taxei de folosinţă minimă va fi egală cu taxa minimă stabilită pentru terenuri şi anume de 33.600 lei/mp/lună urmând a fi recalculată anual, în funcţie de rata inflaţiei.

            Art.4 Contractele de folosinţă vor putea fi rezilitate înainte de termen, dacă pe terenurile respective se execute construcţii definitive, conform documentaţiei de urbanism legal aprobate. In aceste cazuri, societăţile ce trebuiesc strămutate  vor primi în schimb, în măsura posibilităţilor,  suprafeţe de teren echivalente, fără licitaţie publică, în zone de interes similare, în care conform PUG reorganizarea va întârzia cu minim 3 ani de la data închirierii.

            Art.5 In cazul în care, la verificarea clauzelor din autorizaţia de construire se constată nerespectarea acestora, pot să apară două situaţi, şi anume :

a) clauzele sunt parţial nerespectate, dar se pot face în timp scurt (max.10 zile) remedierile necesare încadrării în prevederile autorizaţiei. In acest caz, contractul de folosinţă  se va încheia după efectuarea remedierilor;

b) la executarea construcţiei provizorii nu s-au respectat clauze de bază ale autorizaţiei de construire. In acest caz se aplică măsurile prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.

            Art.6 Pentru terenurile care, conform legii şi a documentaţiei de urbanism legal aprobate pot fi concesionate, se vor organiza licitaţii, numai pentru construcţii definitive.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

        Lorin Cantemir                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

Nr.63

din 14 mai  1998