Hotărârea nr. 62/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 6.553.952 lei pentru judecarea litigiului economic la Tribunalul Iaşi dintre S.C.Iaşi XXI SCA şi BANKCOOP Iaşi

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

                                                            H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 6.553.952 lei pentru judecarea litigiului economic la Tribunalul Iaşi dintre S.C.Iaşi XXI SCA şi BANKCOOP Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresele Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al municipiului Iaşi, cu privire  la cererea de eşalonare la plata taxei de timbru în sumă de 6.553.952 lei, pentru judecarea litigiului economic la Tribunalul Iaşi dintre S.C.Iaşi XXI SCA şi BANKCOOP Iaşi;

            Având în vedere art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale cu modificările şi completările ulterioare, art.13 din H.G.R.nr.506/1994, precum şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996;

            În temeiul art.20 şi  art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată în 1997 prin O.G.nr.22/1997:

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă  cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 6.553.952 lei pentru judecarea litigiului economic la Tribunalul Iaşi dintre S.C.Iaşi XXI SCA şi BANKCOOP Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi .

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR

                        Vasile Burlui                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.62

din 30 aprilie 1998