Hotărârea nr. 61/1998

H O T Ă R Â R E privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Luca Arbore nr.31 proprietatea d-lui Dumbravă Stefan cu terenul din Iaşi - str.Moara de Foc proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL           

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind schimbul de terenuri  din Iaşi, str.Luca Arbore nr.31, proprietatea d-lui Dumbravă Stefan, cu terenul din Iaşi - str.Moara de Foc, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea d-lui Dumbravă Stefan, proprietar al terenului în suprafaţă de 179 mp., situat în str.Luca Arbore nr.31;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi avizul Comisiei de Urbanism din data de 17.02.1998;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă, în principiu, schimbul de terenuri, astfel că:

- terenul situat în Iaşi - str.Luca Arbore nr.31, în suprafaţă de 179 mp., proprietate a d-lui Dumbravă Stefan devine proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, iar terenul situat în str.Moara de Foc, devine proprietate a d-lui Dumbravă Stefan urmând ca evaluarea acestor terenuri să fie stabilită printr-o expertiză tehnică.

             Expertiza tehnică va fi efectuată la cererea d-lui Dumbravă Stefan, fiind prezentată Consiliului Local Municipal spre însuşire.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        Vasile Burlui                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.61

din 30 aprilie 1998