Hotărârea nr. 60/1998

H O T Ă R Â R E ,privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - şos.Nicolina nr.7,proprietatea d-lui Toncu Mihail,cu terenul din Iaşi - str.Zorilor - Zona Moara de Vânt,proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - şos.Nicolina nr.7, proprietatea d-lui Toncu Mihail, cu terenul din Iaşi - str.Zorilor - Zona Moara de Vânt,

proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea d-lui Toncu Mihail, înregistrată cu nr.28800/04.06.1997;

            Având în vedere referatul Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere avizul favorabil dat de Comisia de urbanism din data de 10.06.1997;

            Având în vedere expertiza tehnică efectuată de către S.C.”Societatea Experţilor Tehnici din România”S.A.Filiala Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel că:

- Terenul situat în şos.Nicolina nr.7, în suprafaţă de 1372 mp. cu o valoare de 95.302.234 lei, respectiv 69462 lei/mp., proprietatea d-lui Toncu Mihail devine proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, iar terenul din str.Zorilor - Zona Moara de Vânt, în suprafaţă de 1414 mp. cu o valoare de 95.302.234 lei, respectiv 67399 lei/mp., devine proprietatea d-lui Toncu Mihail.

            Art.2 Se însuşeşte expertiza tehnică efectuată de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici Iaşi pentru cele 2 terenuri, aşa cum rezultă din art.1.

            Art.3 Contractul de schimb sub formă autentică se va realiza prin grija Primarului Municipiului Iaşi şi a serviciilor de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                 Vasile Burlui                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.60

din 30 aprilie 1998