Hotărârea nr. 59/1998

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă a suprafeţei de 1602 mp. teren situat în Iaşi - şos.Nicolina nr.7 pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă a suprafeţei de 1602 mp., teren situat în Iaşi - şos.Nicolina nr.7, pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.2373/20.01.1998 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a terenului din şos.Nicolina nr.7, în suprafaţă totală de 1602 mp., din care 1372 mp. teren fostă proprietate a D-lui Toncu Mihail, devenită proprietate a Consiliului Local prin schimb şi 230 mp.teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în imediata vecinătate, fostă proprietate a parohiei “Sf.Vasile”;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 30 aprilie 1998 cu privire la schimbul de terenuri dintre Consiliul Local şi dl.Toncu Mihail;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din 15.04.1997;

            Având în vedere prevederile art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1602 mp., teren situat în Iaşi - şos.Nicolina nr.7, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea realizării unui lăcaş de cult ortodox.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                        Vasile Burlui                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.59

din 30 aprilie 1998