Hotărârea nr. 58/1998

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită pe perioada duratei construcţiei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenurilor în suprafaţă de 250 mp. şi 1400 mp. situate în cimitiriul "Buna Vestire" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită pe perioada duratei construcţiei, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenurilor în suprafaţă de 250 mp. şi 1400 mp.

 situate în cimitiriul “ Buna Vestire” Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi Privat, al cărui domeniu de activitate cuprinde şi cimitirele aflate pe raza municipiului Iaşi;

            In baza adresei MITROPOLIEI MOLDOVEI SI BUCOVINEI nr.19579/23.03.1998, prin care se arată că în cimitirul “Buna Vestire din Iaşi se impune de urgenţă amplasarea a două construcţii, respectiv o biserică de cimitir cu depozit mortuar şi o casă-prăznicar pentru pomeni;

            In temeiul art.28 şi art.86 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statutare prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada duratei construcţiei, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a terenului în suprafaţă de 250 mp., situat în cimitirul “Buna Vestire”, între actuala capelă improvizată şi fosa publică, pentru construirea unei case-prăznicare pentru pomeni, şi a terenului în suprafaţă de 1.400 mp., situat în cimitirul “Buna Vestire”, în parcela 15, pentru construirea unei biserici, cu depozit mortuar.

            Construcţiile vor fi începute, cel mai târziu, într-un an şi finalizate în cel mult cinci ani.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prevăzute în prezenta hotărâre.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                        Vasile Burlui                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.58

din 30 aprilie 1998