Hotărârea nr. 57/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea nr.11/27.01.1997 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, prin care fondul locativ de stat a trecut în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile chiriaşilor care solicită cumpărarea locuinţelor pe care le deţin cu contract de închiriere, încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr.112/1995 şi care nu au fost revendicate de foştii proprietari, sau deşi au fost revendicate în condiţiile Legii nr.112/1995 s-au aprobat despăgubiri;

            Având în vedere că în şedinţa comisiei de avizare a vânzărilor de apartamente s-a aprobat vânzarea acestora;

            Având în vedere prevederile art.45 al.13 din Normele metodologice privind  aplicarea Legii nr.112/1995 şi art.15 din Legea nr.50/1991;

            In conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.112/1995, lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţă, trecute în proprietatea statului şi art.84 din Legea nr.69/1991, lege privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 cu modificările ulterioare;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se avizează vânzarea către chiriaşii titulari de contracte ai apartamentelor ce nu se restituie în natură, în conformitate cu anexele care fac parte din prezenta hotărâre.

            Art.2 Contractele de vânzare - cumpărare şi contractele de concesionare se încheie în formă scrisă, şi se vor semna de către primar şi secretar cu viza oficiului juridic, al directorului Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat şi a experţilor evaluatori care fac parte din comisia de avizare a vânzării respective.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Vasile Burlui                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.57

din 30 aprilie 1998