Hotărârea nr. 56/1998

H O T Ă R Â R E privind însuşirea propunerii de executare a unei reparaţii capitale (consolidare) la imobilul din Iaşi str.V.Conta nr.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                           

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea propunerii de executare a unei reparaţii capitale (consolidare) la imobilul din Iaşi, str.V.Conta nr.9

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de serviciul S.A.D. şi înregistrat la nr.105449/21.04.1998;

            Având în vedere expertiza tehnică întocmită de expert tehnic ing.Marcel Patraş în baza contractului nr.80154/1997 care are ca obiect imobilul din Iaşi, str.VConta nr.9;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art..28 din Legea  nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se însuşeşte propunerea de executare a unei reparaţii capitale (consolidare) la imobilul din Iaşi, str.V.Conta nr.9.

            Art.2 Incepând cu data prezentei se dispune eliberarea imobilului în vederea lucrărilor de consolidare, prin evacuarea locatarilor actuali (chiriaşi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă).

            Art.3 Se împuterniceşte D.A.F.I.S. pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.

 

 

 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Vasile Burlui                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.56

din 30 aprilie 1998