Hotărârea nr. 55/1998

H O T Ă R Â R E privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Colonel Langa nr.19

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi,

str.Colonel Langa nr.19

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de serviciul S.A.D. şi înregistrat la nr.105447/21.04.1998;

            Având în vedere expertiza tehnică întocmită de expert tehnic ing.Iosif Cichi care are ca obiect imobilul din Iaşi, str.Colonel Langa nr.19;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991cu modificările ulterioare;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art..28 din Legea  nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se însuşeşte propunerea de executare a demolării imobilului din Iaşi, str.Colonel Langa nr.19 care în conformitate cu expertiza tehnică efectuată, prezintă pericol public de autodemolare.

            Demolarea se va efectua pe bază de autorizaţie de demolare eliberată de Primarul Municipiului Iaşi.

            Art.2 Incepând cu data prezentei se dispune eliberarea imobilului în vederea lucrărilor de consolidare, prin evacuarea locatarilor actuali (chiriaşi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă).

            Art.3 Se împuterniceşte D.A.F.I.S. pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.

 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

            Vasile Burlui                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Nr.55

din 30 aprilie 1998