Hotărârea nr. 53/1998

H O T Ă R Â R E privind scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza pieţei agroalimentare "ALEXANDRU CEL BUN" în vederea construirii de spaţii comerciale conform proiectului de execuţie

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza pieţei agroalimentare “ALEXANDRU CEL BUN” în vederea construirii de  spaţii comerciale conform proiectului de execuţie

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului;

            Având în vedere Autorizaţia de construire nr.984/4.11.1997, privind obiectivul “Extindere şi modernizarea pieţei agroalimentare “ALEXANDRU CEL BUN”;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, republicată şi completată în anul 1997;

            Având în vedere H.C.L.nr.3/1998, privind impozitele şi taxele locale;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991, republicată şi completată în anul 1997, privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza pieţei agroalimentare “ALEXANDRU CEL BUN”, în conformitate cu Autorizaţia de construire nr.984/4.11.1997, în vederea construirii de spaţii comerciale conform proiectului de execuţie.

            Art.2 Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 33.600 lei/mp./lună.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de patrimoniu şi Direcţiei de Control pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Vasile Burlui                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.53

din 30 aprilie 1998