Hotărârea nr. 51/1998

H O T Ă R Â R E privind însuşirea proiectului tehnic organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrării şi aprobarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru investiţia : "REPARARE MANASTIREA CETATUIA SI CONSOLIDARE TEREN - MUNICIPIUL IASI - ETAPA I - CONSOLIDARE VERSANT CETATUIA - CONSOLIDARE VERSANT STRADELA SARARIEI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea proiectului tehnic, organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrării şi aprobarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru investiţia :

“REPARARE MANASTIREA CETATUIA SI CONSOLIDARE TEREN - MUNICIPIUL IASI - ETAPA I - CONSOLIDARE VERSANT CETATUIA - CONSOLIDARE VERSANT STRADELA SARARIEI”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere O.G.nr.12/1993 privind achiziţia de bunuri şi investiţii publice şi H.G.nr.592/1993 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor;

            Având în vedere prevederile ordinului 1743/69/N/1996 privind conţinutul cadru al proiectelor, documentelor de licitaţie şi contractelor pentru execuţia investiţiilor;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se însuşeşte proiectul tehnic al investiţiei :

- “REPARARE MANASTIREA CETATUIA SI CONSOLIDARE TEREN - MUNICIPIUL IASI - ETAPA I - CONSOLIDARE VERSANT CETATUIA - CONSOLIDARE VERSANT STRADELA SARARIEI”

            Art.2 Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschisă fără preselecţie.

            Art.3 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4 Serviciul A.P.L. va comunica copie după prezenta hotărâre Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Vasile Burlui                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.51

din 30 aprilie 1998

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                            ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.51 din 30 aprilie 1998

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei obiectivului :

“REPARARE MANASTIREA CETATUIA SI CONSOLIDARE TEREN MUNICIPIUL IASI - ETAPA I - CONSOLIDARE VERSANT CETATUIA - CONSOLIDARE VERSANT STRADELA SARARIEI”

 

 

PREŞEDINTE :           conf.dr.Constantin Simirad                    - primarul municipiului Iaşi

MEMBRI :                   reprezentant M.L.P.A.T.

                                    reprezentant M.F.

                                    reprezentant PMU-PHARE

                                    ec.Vasile Dumitriu                                 - viceprimarul municipiului Iaşi

                                    ing.Radu Onofrei                                  - director tehnic

                                    prof.dr.ing.Paulică Răileanu                   - decan Fac.de construcţii

                                    ing.Adriana Bulbaşa                              - şef serv.investiţii

                                    sing.Corneliu Bart                                 - şef birou versanţi

 

SECRETARIAT

                                    ing.Dănuţa Miron

                                    ing.Carmen Manciu

                                    ing.Emilia Popescu