Hotărârea nr. 50/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna martie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna martie 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997;

            Având în vedere decontul prezentat de  R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei economice şi tehnice înregistrat la nr.24045 din 01.04.1998, privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei nr.60837 din 27.05.1997 de modificare a preţurilor începând cu luna iunie 1997;

            Având în vedere avizul  favorabil  al Direcţiei Generale a Finanţelor Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna martie 1998;

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate pensionarilor pentru luna martie 1998 în sumă de 185.339.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate donatorilor onorifici pentru luna martie 1998 în sumă de 4.973.700 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

            Vasile Burlui                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.50

din 30 aprilie 1998