Hotărârea nr. 5/1998

HOTĂRÂRE privind încredinţarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal str.Banu - str.Lăpuşneanu - str.V.Conta Catedrei de Arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură - Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind încredinţarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal, str.Banu - str.Lăpuşneanu - str.V.Conta, Catedrei de Arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură - Universitatea TehnicăGh.AsachiIaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere “Regulamentul Urbanistic”  al Planului Urbanistic General al Municipiului Iaşi, pentru zona străzilor Banu, Lăpuşneanu, Vasile Conta;

            Având în vedere neobligativitatea legislaţiei în vigoare de a încredinţa studiile de urbanism şi amenajare a teritoriului prin licitaţie de oferte;

            Având în vedere capacitatea profesională şi experienţa în proiectare a cadrelor didactice universitare de la Catedra de Arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură - Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991, art.28, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se încredinţează întocmireaPlanului Urbanistic Zonal - strada Banu, strada Lăpuşneanu, strada V.Conta” , Catedrei de Arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură - Universitatea TehnicăGh.AsachiIaşi.

            Art.2 Contractul de proiectare şi valoarea de proiectare se va stabili conform “Metodologiei de calcul elaborate de MLPAT” .

            Art.3 Direcţia Tehnică şi Serviciul de Urbanism, Arhitectură şi Amenajare a Teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5

din 26 ianuarie 1998