Hotărârea nr. 46/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului de reorganizare a Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de reorganizare

a Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa înaintată de R.A.T.Iaşi nr.2327 din 10.03.1998, prin care solicită aprobarea Programului de reorganizare a R.A.T.Iaşi, elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/1997;

            Având în vedere dispoziţiile art.1 din Legea nr.207/1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome şi dispoziţiilor art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă Programul de reorganizare a Regiei Autonome de Termoficare Iaşi conform Anexei nr.1.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

            Vasile Burlui                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.46

din 30 aprilie 1998