Hotărârea nr. 45/1998

H O T Ă R Â R E privind unele măsuri pentru administrarea eficientă a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru administrarea eficientă a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că din referatul de specialitate întocmit de D.A.F.I.S. - rezultă că un număr tot mai mare de chiriaşi care nu-şi achită chiria pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existând în acest sens datorii mari;

            Având în vedere că achitarea chiriei este una din principalele obligaţii ale chiriaşului, se impune luare unor măsuri pentru administrarea eficientă a acestor spaţii;

            In conformitate cu prevederile art.20 litera g, art.84 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Contractele de închiriere ale beneficiarilor de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi încetează ca urmare a neplăţii chiriei, mai mult de trei luni consecutiv,  şi altor clauze din contract.

            Art.2 Incălcarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre, duce la evacuarea beneficiarilor acestor spaţii prin dispoziţia primarului municipiului Iaşi.

            Art.3 Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Vasile Burlui                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Nr.45

din 30 aprilie 1998