Hotărârea nr. 44/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea colaborării dintre Goteborg şi Iaşi pentru crearea unui proiect pilot de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea colaborării dintre Goteborg şi Iaşi pentru crearea unui proiect pilot de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea Primarului Municipiului Iaşi, Conf.dr.Constantin Simirad, privind colaborarea între Iaşi şi Goteborg în cadrul programului de asistenţă pentru mame în dificultate;

            În temeiul prevederilor art.20 lit.r şi 28 din Legea nr.69/1991, modificată şi completată, privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r â r e :

 

            Art.1 Se aprobă colaborarea dintre IAŞI şi GOTEBORG pentru crearea unui proiect pilot de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară.

            Art.2 Proiectul va fi coordonat de Primarul Municipiului Iaşi, prin Serviciul Autoritate Tutelară  şi Asistenţă Socială iar finanţarea care revine părţii române se va realiza din conturile extrabugetare ale Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Secretarului Consiliului Local Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

            Vasile Burlui                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.44

din  30 aprilie 1998