Hotărârea nr. 42/1998

H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului economist PETCU PETRU

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 al domnului economist PETCU PETRU

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul comisiei de validare privind examinarea legalităţii alegerii domnului economist PETCU PETRU în funcţia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.17 alin.4 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            ARTICOL UNIC : Se validează mandatul de consilier  în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului economist PETCU PETRU.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

           Vasile Burlui                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.42

din 30 aprilie 1998