Hotărârea nr. 40/1998

H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.139/1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.139/1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care s-a propus modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997;

            Având în vedere prevederile art.20, litera l şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Articolul nr.9 din Hotărârea nr.139/1997, va avea următorul conţinut:

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărârii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă după cum urmează :

- între 50.000 - 100.000 lei faptele prevăzute la art.2 pct.14; art.3 pct.21,24;

- între 100.000 - 300.000 lei faptele prevăzute la art.2 pct.4,5,6,7,9,13; art.3 pct.2,6,8, 9-12, 14-16; art.4 pct.2; art.7 pct.5; art.8 pct.2,4;

- între 250.000-500.000 lei, faptele prevăzute la art.2 pct.1; art.3 pct.3,4,5,7,13,22,23,25; art.4 pct.1;art.5 pct.1;4; art.6 pct.1,2,4,5; art.7 pct.3;

- între 300.000-1.000.000 lei, faptele prevăzute la art.2 pct.1,2,3,8,10; art.5 pct.2,3; art.6 pct.3; art.7 pct.1,2,4; art.8 pct.1,3.

            Odată cu aplicarea amenzii se stabilesc şi despăgubirile pentru pagubele produse.

            Art.2 Se revocă al.1 şi 17 din art.3 - Hotărârea nr.139/1997.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            S E C R E T A R,

         Emil Brumaru                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Nr.40

din 16 martie 1998