Hotărârea nr. 39/1998

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă pe durata construcţiei a terenului aferent apartamentelor proprietatea U.M.nr.0807 situate în blocul 991B din şos.Nicolina nr.76

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă pe durata construcţiei a terenului aferent apartamentelor proprietatea U.M.nr.0807 situate în blocul 991B din şos.Nicolina nr.76

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.1347078 din 23.02.1998 prin care Unitatea Militară nr.0807 aduce la cunoştinţa Consiliului Local solicitarea privind atribuirea terenului aferent celor 14 apartamente aflate în proprietatea acesteia;

            Având în vedere protocolul încheiat la data de 28.05.1993 de trecere a celor 14 locuinţe situate în blocul 991B în proprietatea S.R.I.;

            Având în vedere dispoziţiile decretului-lege nr.61/1990 şi prevederile art.10 din Legea nr.85/1992, republicată privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă pe durata existenţei imobilului, în cotă parte indiviză, terenul aferent apartamentelor proprietatea U.M. nr.0807 Iaşi, conform listei anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Unităţii Militare nr.0807 Iaşi şi Administraţiei Financiare.

 

                                                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

          Emil Brumaru                                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.39

din 16 martie 1998