Hotărârea nr. 38/1998

H O T Ă R Â R E privind constituirea Comisiei pentru ordonarea vegetaţiei lemnoase din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Comisiei pentru ordonarea vegetaţiei lemnoase din municipiul Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.137/1997 - legea protecţiei mediului;

            Având în vedere prevederile Legii nr.26/1996 privind Codul Silvic;

            Având în vedere referatul de specialitate al Biroului de spaţii - verzi din care rezultă necesitatea reglementării ordonării vegetaţiei lemnoase din municipiul Iaşi;

            In temeiul art.20 lit.p şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei pentru ordonarea vegetaţiei lemnoase din municipiului Iaşi, în următoarea componenţă:

 

1. Preşedinte :                           ing.Radu Onofrei

2. Vicepreşedinte :                    prof.univ.dr.Mandache Leocov

3. Secretar :                              ing.Ionel Serghei

4. Membru :                             ing.Bomher Ezsoios

5. Membru :                             ing.Lupu Ionel

6. Membru :                             ing.Sălceanu Luminiţa

7. Membru :                             ing.Popescu Ana

8. Membru :                             consilier ing.Toma Virgiliu

9. Membru :                             consilier prof.univ.dr.Mititiuc Mihai

            Art.2 Comisia astfel constituită va funcţiona în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, regulament ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prevederile prezentei hotărâri revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.48 din 7 septembrie 1992.

            Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

          Emil Brumaru                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.38

din 16 martie 1998