Hotărârea nr. 37/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor de la subsolul blocului din str.Anastasie Panu bl.1A1 şi B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor de la subsolul blocului din str.Anastasie Panu bl.1A1 şi B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă închirierea prin  licitaţie publică a spaţiilor de la subsolul blocului din str.Anastasie Panu bl.1A1şi B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1.

            Art.2 Preţul de pornire al licitaţiei va fi stabilit conform expertizei tehnice întocmite de Asociaţia Experţilor Tehnici.

            Art.3 Câştigătorii licitaţiei pentru cele două spaţii vor încheia contractele de închiriere cu Consiliul Local al Municipiului Iaşi prin grija Primarului Municipiului Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

            Emil Brumaru                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.37

din 16 martie 1998