Hotărârea nr. 36/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea reeşalonării plăţii impozitului pe profit realizat de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fosta R.A.Citadin) în anii 1996 şi 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea reeşalonării plăţii impozitului pe profit realizat de

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fosta R.A.Citadin), în anii 1996 şi 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere O.G.nr.34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetelor locale;

            Având în vedere raportul de specialitate înaintat de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC IASI;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se reeşalonează plăţile impozitelor pe profit neachitate în termen de către DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC, în tranşe lunare, începând cu 01.04.1998 - 01.12.1998.

            Art.2 Se scuteşte DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC la plata majorărilor de întârziere, datorate neachitării în termen a impositului pe profit.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC şi serviciilor de specialitate interesate a pune în aplicare prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

        Emil Brumaru                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.36

din 16 martie 1998