Hotărârea nr. 35/1998

H O T Ă R Â R E privind reglementarea intrării persoanelor fizice în târguri bazar talcioc şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.209/1997 anexa nr.1 privind modificarea cuantumului unor taxe locale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reglementarea intrării persoanelor fizice în târguri, bazar, talcioc şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.209/1997, anexa nr.1, privind modificarea cuantumului unor taxe locale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul întocmit de Serviciul administrare pieţe;

            In temeiul prevederilor art.2, aliniatul 2 din Legea nr.32/1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

            In conformitate cu art.20 lit.f şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Incepând cu data prezentei, taxa de intrare în târguri, bazar, talcioc a persoanelor fizice se stabileşte la valoarea de 2.000 lei/pers.

            Art.2 Biletele de intrare vor fi păstrate pentru control.

            Art.3 Persoanele fizice ce vor fi găsite la control fără bilet de intrare vor fi sancţionate cu amendă în valoare de 100.000 lei.

            Art.4 Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către primarul municipiului Iaşi, împuterniciţii primarului municipiului Iaşi, gardienii publici şi ofiţeri şi subofiţeri de poliţie.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

            Emil Brumaru                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.35

din 16 martie 1998