Hotărârea nr. 34/1998

H O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii nr.209/12/12.1997 şi Hotărârii nr.3/26.01.1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea Hotărârii nr.209/12/12.1997 şi Hotărârii nr.3/26.01.1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului României nr.61/1997 şi nr.84/1997, pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere prevederile art.54 din Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi R-1997;

            In temeiul art.20 litera f şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Pentru anul 1998 taxele de concesionare percepute de Consiliul Local al Municipiului Iaşi se indexează cu indicele de inflaţie de 200,5%.

            Art.2 Se completează art.8 din Hotărârea nr.209/12.12.1997 cu noi taxe speciale pentru serviciile de proiectare de la Direcţia de administrare a fondului imobiliar de stat, conform anexei nr.1.

            Art.3 Taxa privind atribuire număr stradal de la punctul 8 anexa nr.5 din H.C.L.209/12/12.1997 se anulează şi rămâne taxa din anexa nr.1 din Hotărârea nr.3/1998 (conform O.G.nr.84/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1997).

            Art.4 Se rectifică taxa de la punctul nr.7 din anexa nr.1 de la Hotărârea nr.3/1998, astfel:

- autorizarea construcţiilor cu caracter provizoriu (chioşcuri, cabine, spaţii de expunere pe căile de acces şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor) va fi : 1200 lei pentru fiecare mp., dar nu mai puţin de 7000 lei.

            Art.5 Se stabileşte impozitul forfetar trimestrial în sumă de 300.000 lei pentru persoanele fizice autorizate potrivit Decretului Lege nr.54/1990, precum şi colaboratorii societăţilor comerciale, care desfăşoară cu autoturisme proprii activitatea de taximetrie în condiţiile legii.

            Art.6 Art.5 din prezenta hotărâre abrogă art.4 din Hotărârea nr.3/1998.

            Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

                        Emil Brumaru                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.34

din 16 martie 1998