Hotărârea nr. 33/1998

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită Academiei de Arte "George Enescu" a construcţiilor aferente terenului concesionat din str.Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită Academiei de Arte “George Enescu” a construcţiilor aferente terenului concesionat din str.Codrescu nr.6

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.5911/29.01.1998 a Academiei de Arte “George Enescu” prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor aferente terenului concesionat conform H.C.L.nr.153/23.XII.1996 şi modificarea contractului de concesionare în conformitate cu Legea nr.69/1991 (republicată) - art.86 în sensul atribuirii în folosinţă gratuită a terenului;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de Administrare Patrimoniu şi Legea 69/1991 - art.86, în conformitate cu art.20 alin.g şi art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Academiei de arte “George Enescu” a construcţiilor aferente terenului concesionat urmare a H.C.L.153/23.XII.1996.

            Art.2 Se modifică art.2 din H.C.L.nr.153/23.XII.1996 în sensul se atribuie în folosinţă gratuită conform art.28 din Legea nr.69/1991 terenul atribuit la art.1 din H.C.L.153/23.XII.1996.

            Art.3 Primarul municipiului Iaşi şi Serviciul de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prevăzute în hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                S E C R E T A R,

         Emil Brumaru                                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

Nr.33

din 16 martie 1998