Hotărârea nr. 32/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei şi numărul de personal pentru Direcţia de Administrare Patrimoniu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei şi numărul de personal pentru

Direcţia de Administrare Patrimoniu

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că Direcţia de Administrare Patrimoniu este un serviciu public de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, care funcţionează pe principiul autofinanţării;

            Având în vedere necesitatea reorganizării şi eficientizării activităţii acestui serviciu;

            In temeiul art.20 lit.d din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală şi a Legii nr.14/1990 privind salarizarea personalului din regii, societăţi comerciale etc.;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organigrama şi numărul de personal pentru Direcţia de Administrare Patrimoniu, conform anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , Direcţia de Administrare Patrimoniu va funcţiona pe principiul autofinanţării.

            Art.2 Personalul de conducere şi cel de execuţie va fi retribuit în conformitate cu Legea nr.14/1990.

            Se aprobă anexa nr.2, care prevede grila de salarizare, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Emil Brumaru                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.32

din 16 martie 1998