Hotărârea nr. 30/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a numărului de personal din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a numărului de personal din aparatul propriu al

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea creşterii eficienţei activităţilor serviciilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că organigrama aprobată prin Hotărârea nr.211/1997 s-a dovedit a fi nefuncţională, încărcând artificial schema de personal, face o normare corectă a activităţii fiecărui post - nou creat;

            Având în vedere că se impune reorganizarea serviciilor publice, prin diminuarea serviciilor şi prin reducerea numărului de personal;

            In conformitate cu art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organigrama şi numărul  de personal din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în conformitate cu anexa nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al personalului serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi,  conform anexei nr.2 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

            Art.4 Prezenta hotărâre înlocuieşte Hotărârea nr.211/1997.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,

            Emil Brumaru                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.30

din 16 martie 1998