Hotărârea nr. 3/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor taxe locale pentru anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor taxe locale pentru anul 1998

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/1997, pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, precum şi a Ordonanţei de urgenţă nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice;

            In temeiul articolului 20 litera f şi 28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/1997;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se adoptă următoarele taxe locale aplicabile în anul fiscal 1998:

Pct.1: Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor (anexa nr.1).

Anexa nr.11 din Hotărârea Consiliului Local nr.209/12.12.1997 se anulează.

Pct.2 : Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj, reclamă, datorate în funcţie de dimensiuni (anexa nr.2).

            Art.2 Se modifică Anexa nr.9 (punctul nr.1) din Hotărârea Consiliului Local  nr.209/1997 în sensul că se indexează cu 200,5% şi se reduce cu 30%.(anexa nr.4).

            Art.3 Se stabilesc nivelurile valorice a veniturilor din închirieri, subînchirieri şi din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abilitate în funcţie de zona de interes locativ şi de modul de folosinţă a imobilului : exclusivă sau comună (anexa nr.3).

            Art.4 Se stabileşte impozitul forfetar trimestrial în sumă de 400000 lei pentru persoanele fizice autorizate potrivit Decretului Lege nr.54/1990, precum şi colaboratorii societăţilor comerciale, care desfăşoară cu autoturisme proprii activitatea de taximetrie în condiţiile legii.

            Art.5 Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârile Consiliului Local nr.16/29.07.1996; 56/26.08.1996 şi 39/31.03.1997.

            Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3

din 26 ianuarie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                            ANEXA NR.1

                                                                                    la Hotărârea nr.3 din 26 ianuarie 1998

 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

1. Mediul urban :

 

Suprafaţa terenurilor (mp.)

Taxa (lei)

a) până la 150

2900

b) până la 250

3900

c) până la 500

4900

d) până la 750

5900

e) până la 1000

7000

f) peste 1000

7000 + 10 lei/mp.pentru suprafeţe  mai mari de 1000 mp.

 

 

Mediul rural : se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

 

2. Autorizarea de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatări de carieră şi balastieră, sonde gaze şi petrol.

Pentru fiecare mp.: 4000 lei

3. Lucrări şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică şi telefonie.

Pentru fiecare instalaţie : 6000 lei.

4. Aviz Comisia de urbanism şi Amenajarea Teritoriului : 30000 lei.

5. Aviz principiu urbanism comercial : 10000 lei.

6. Certificat nomenclatură stradală şi adresa : 5000 lei.

7. Autorizarea construcţiilor cu caracter provizoriu (chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere şi tonete pe căile de acces şi în spaţiile publice precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor.

Pentru fiecare mp.: 7000 lei.

 

8. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora :

a) pentru meseriaşi şi cărăuşi                                                                 5000 lei

b) pentru cazane de fabricat rachiu                                                        10000 lei

c) pentru liber-profesionişti                                                                    16000 lei

d) pentru mori, prese de ulei şi darace                                                   38000 lei

e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus                                            50000 lei

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                            ANEXA NR.2

                                                                                    la Hotărârea nr.3 din 26 ianuarie 1998

 

 

TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE,

AFISAJ SI RECLAMA

 

 

I. a) taxe pentru publicitate, afişaj şi reclamă, datorate în funcţie de dimensiuni :

 

Dimensiune

Taxa (lei/an)

Sub 1/2 mp.inclusiv

24000

Intre 1/2 şi 1 mp. inclusiv

46000

Intre 1 şi 2 mp. inclusiv

70000

Intre 2 şi 3 mp.inclusiv

150000

Intre 3 şi 5 mp. inclusiv

380000

Peste 5 mp.

140000 pentru fiecare mp. sau fracţiune

 

 

b) taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii de către contribuabili :

 

Dimensiune

Taxa (lei/an)

Până la 1/2 mp.inclusiv

8000

Intre 1/2 şi 1 mp.inclusiv

16000

Intre 1 şi 2 mp. inclusiv

24000

Peste 2 mp.

16000 pentru fiecare mp. sau fracţiune

 

 

II. Se instituie taxa instalare Banner : 1000000 lei/lună

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                            ANEXA NR.3

                                                                                    la Hotărârea nr.3 din 26 ianuarie 1998

 

 

TARIFELE MINIME IN SITUATIA IMPUNERII VENITURILOR DIN INCHIRIERI SPATII LOCATIVE (LEI/LUNA)

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                    ANEXA NR.4

la Hotărârea nr.3 din 26 ianuarie 1998

 

 

 

 

TAXE PENTRU SPATII COMERCIALE

 

 

 

 

 

 

            Taxele de folosinţă a terenurilor publice aferente chioşcurilor, porticurilor şi a altor categorii vor fi aduse la valoarea minimă de 48.000 lei/mp. şi reduse cu 30%.

            Taxele care depăşesc valoarea minimă de 48.000 lei/mp. vor fi reduse cu 30%.

            Pentru tonete taxele vor fi indexate cu 200,5% şi reduse cu 30%.