Hotărârea nr. 28/1998

HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare R.A.Termoficare Iaşi terenul situat în Iaşi P.T.Vasile Alecsandri nr.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea  în administrare R.A.Termoficare Iaşi,  terenul situat în Iaşi,

P.T.Vasile Alecsandri nr.9

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.13068/27.02.1998 a R.A.Termoficare Iaşi, prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren de 18,60 mp., situată în imediata vecinătate a punctului termic din str.Vasile Alecsandri - (P.T.nr.9) proprietatea R.A.Termoficare Iaşi;

            Având în vedere raportul de specialitate a Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi Certificatul de urbanism nr.210/11.02.1998;

            Având în vedere  prevederile art.84 al.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acordă  în administrare R.A.Termoficare Iaşi,  terenul situat în Iaşi, str.Vasile Alecsandri P.T.nr.19, în suprafaţă de 18,60 mp. pentru amplasarea unui atelier de intervenţie P.T.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată în vederea executării, celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Emil Brumaru                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.28

din 16 martie 1998