Hotărârea nr. 243/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea executării lucrărilor necesare pentru amenajarea de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea D.A.F.I.S. în blocurile 977B 977C 991B 999A 80B sc.A şi 80B sc.B

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării lucrărilor necesare pentru amenajarea de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea D.A.F.I.S. în blocurile

977B, 977C, 991B, 999A, 80B sc.A şi 80B sc.B

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de serviciul P.T.I al D.A.F.I.S. a Primăriei Municipiului Iaşi, înregistrat la nr.118.666/1998;

            Având în vedere prevederile Hotărârii nr.199/1997 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernamentale nr.12/1993, republicată (art.16 alin.e şi art.17 alin.3);

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 a administraţiei publice locale şi ale art.64 din Legea nr.72/1996;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă executarea (finalizarea) lucrărilor necesare pentru amenajarea de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea D.A.F.I.S în blocurile 977B, 977C, 991B, 999A, 80B sc.A şi 80B sc.B de către Direcţia de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, cu condiţia ca valoarea estimată a fiecărei investiţii să fie mai mică decât  cuantumul prevăzut în reglementările de achiziţie pentru organizarea unei licitaţii.

            Art.2 Se împuterniceşte D.A.F.I.S. a Primăriei Municipiului Iaşi pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă tuturor celor interesaţi de către compartimentul de resort al Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.243

din 21 decembrie 1998