Hotărârea nr. 242/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Gându nr.4 proprietatea doamnei DROLL ELISABETA şi alţi moştenitori cu terenul situat în str.Bucşinescu nr.15 aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi, str.Gându nr.4, proprietatea doamnei

DROLL ELISABETA şi alţi moştenitori, cu terenul situat în str.Bucşinescu nr.15, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.11366/1998 prin care doamna DROLL ELISABETA, în numele celor şase moştenitori, solicită un schimb de teren între proprietatea sa situată în str.Gându nr.4 şi terenul situat în str.Bucşinescu nr.15, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 08.06.1998;

            Având în vedere expertiza tehnică de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului şi referatele tehnice de specialitate întocmite de Serviciul amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12, alin.b din Legea nr.50/1991 - republicată şi atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 - republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri şi se însuşeşte expertiza tehnică, astfel :

- terenul situat în str.Gându nr.4, în suprafaţă de 1411 mp., proprietatea doamnei DROLL ELISABETA devine proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, iar terenul în suprafaţă de 1280 mp. proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, devine proprietatea doamnei DROLL ELISABETA.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică privind evaluarea terenurilor din str.Gându nr.4, în suprafaţă de 1411 mp. şi str.Bucşinescu nr.15, în suprafaţă de 1280 mp.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.242

din 21 decembrie 1998