Hotărârea nr. 24/1998

H O T Ă R Â R E privind desfăşurarea festivităţilor dedicate împlinirii a "100 de ani de transport public în Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desfăşurarea festivităţilor dedicate împlinirii a  “100 de ani de transport public în Iaşi”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Expunerea de motive şi Referatul de specialitate înaintat de Primăria Municipiului Iaşi, prin care solicită aprobarea şi sprijinul financiar organizării unor manifestări ocazionate de împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea transportului public în municipiul Iaşi;

            Având în vedere că prin conţinutul lor aceste festivităţi transmit un mesaj puternic locuitorilor municipiului, servesc imaginii şi prestigiului naţional şi internaţional a municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea festivităţilor prilejuite de împlinirea a 100 de ani de transport public în municipiul Iaşi în organizarea R.A.T.C.Iaşi, conform programelor prezentate în anexă.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.T.C.Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         S E C R E T A R,

            Emil Brumaru                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.24

din 16 martie 1998