Hotărârea nr. 239/1998

HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Mr.Popescu Irimia nr.57 proprietatea domnului CHIRIAC FLORIN cu terenul din strada Moara de Foc - fără număr proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi concesionarea directă a suprafeţei de 139 96 mp. teren situat în str.Moara de Foc - fără număr (teren adiacent cu suprafaţa solicitată în schimb)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind schimbul de terenuri din Iaşi, str.Mr.Popescu Irimia nr.57, proprietatea domnului CHIRIAC FLORIN, cu terenul din strada Moara de Foc - fără număr, proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi concesionarea directă a suprafeţei de 139,96 mp., teren situat în str.Moara de Foc - fără număr (teren adiacent cu suprafaţa solicitată în schimb)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea domnului CHIRIAC FLORIN, proprietarul unui teren în suprafaţă de 171,00 mp. situat în str.Mr.Popescu Irimia nr.57;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi avizele Comisiei de Urbanism din 05.X.1998 şi 19.X.1998;

            Având în vedere evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului, întocmită de S.C.”GAUSS” S.R.L. - ing.Bucşe Leoraş ;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

- Terenul situat în str.Mr.Popescu Irimia nr.57, în suprafaţă de 171,00 mp. proprietate a domnului CHIRIAC FLORIN, devine proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, iar terenul situat în str.Moara de Foc - fără număr, în suprafaţă de 190,42 mp. proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, devine proprietatea domnului Chiriac Florin, conform planşei anexă.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică, privind evaluarea terenurilor din str.Mr.Popescu Irimia nr.57 şi str.Moara de Foc - fără număr, astfel :

- Terenul din str.Mr.Popescu Irimia nr.57 a fost evaluat la 540.317 lei/mp., iar terenul din str.Moara de Foc fără număr, a fost evaluat la 485.204 lei/mp.

            Art.3 Se aprobă concesionarea - fără licitaţie, a terenului situat în str.Moara de Foc - fără număr, în suprafaţă de 139,96 mp., în valoare de 75.622.767,32 lei, respectiv 540.317 lei/mp. în condiţiile art.12 al.b din Legea nr.50/1991 (republicată), conform planşei 1 - anexă.

            Art.4 Redivenţa valorică a concesiunii este de 3.024.910,69 lei/an, respectiv 21612,68 lei/mp./an,  preţ indexabil anual.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.239

din 21 decembrie 1998