Hotărârea nr. 237/1998

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unor amplasamente situate în zona : str.A.Panu - str.Bărboi în vederea amenajării unor parcări auto şi a unor spaţii comerciale provizorii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a unor amplasamente situate în zona : str.A.Panu - str.Bărboi, în vederea amenajării unor parcări auto şi a unor spaţii comerciale provizorii

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 03.12.1998;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996)privind autorizarea executării contrucţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă noi locuri de parcare, situate între străzile A.Panu şi str.Bărboi, stabilite conform documentaţiilor de urbanism avizate.

            Art.2 Se aprobă construirea a 3 spaţii comerciale provizorii situate în pasajul existent în str.A.Panu - zona BRD.

            Art.3 Se aprobă amenajarea spaţiului comercial situat la parterul blocului 1B din str.A.Panu.

            Art.4 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a spaţiilor de parcare şi a spaţiilor comerciale prevăzute la art.1,2,3 din prezenta hotărâre.

            Se aprobă caietul de sarcini întocmit în vederea organizării licitaţiei.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.6 Se aprobă, comisia de licitaţie prevăzută în anexa nr.1.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.237

din 21 decembrie 1998