Hotărârea nr. 235/1998

HOTĂRÂRE privind scutirea OFICIULUI TERITORIAL AL UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI IASI la plata majorărilor de întârziere în sumă de 23.215.385 lei pentru neplata la termen a impozitului pe venituri din drepturi de autor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea OFICIULUI TERITORIAL AL UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI IASI la plata majorărilor de întârziere în sumă de 23.215.385 lei pentru neplata la termen a impozitului pe venituri din drepturi de autor

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.51162/06.10.1998 adresată de OFICIUL TERITORIAL AL U.A.P.IASI, prin care se solicită aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere la impozitului pe venituri din dreptul de autor în sumă de 24.674.775 lei, incluzând şi penalităţile;

            Având în vedere art.49 din Legea nr.27/1994, republicată, privind impozitele şi taxele locale, art.82 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.53/1997 şi normele de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1283/1998, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare administrate de Ministerul Finanţelor;

            In temeiul art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă cererea OFICIULUI TERITORIAL AL UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI IASI privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venituri din dreptul de autor în sumă de 23.215.385 lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.235

din 21 decembrie 1998