Hotărârea nr. 234/1998

HOTĂRÂRE privind scoaterea din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi din folosinţa S.C.IASI XXI S.C.A. înregistată sub nr.51328/1998 prin care se solicită scoaterea imobilului situat în Iaşi str.Dumbrava Roşie nr.5 din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi din folosinţa acestei societăţi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE
privind scoaterea din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi din folosinţa

S.C.IASI XXI S.C.A., înregistată sub nr.51328/1998, prin care se solicită scoaterea imobilului situat în Iaşi, str.Dumbrava Roşie nr.5 din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 şi din folosinţa acestei societăţi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere sentinţa civilă nr.10957/7.XI.1995, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care imobilul de la adresa menţionată a fost restituit în natură moştenitoarei fostului proprietar;

            Având în vedere procesul verbal de predare - primire încheiat la data de 3.08.1998 între S.C.IASI XXI SCA care avea folosinţa acestui spaţiu în baza H.C.L.nr.8/24.01.1995 şi actualul proprietar;

            In temeiul dispoziţiilor art.20 lit.g şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată în anul 1996,  privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se scoate din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi din folosinţa S.C.IASI XXI SCA imobilul situat în Iaşi, str.Dumbrava Roşie nr.5.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

                        Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.234

din 21 decembrie 1998