Hotărârea nr. 233/1998

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Studioul de Televiziune TELE'M în vederea acordării de spaţii de emisie pentru Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Studioul de Televiziune TELE’M în vederea acordării de spaţii de emisie pentru Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Studioului de Televiziune TELE’M cu nr.60593/1998;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Biroul Secretariat Tehnic;

            Având în vedere prevederile Legii audio-vizualului;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 - art.20 lit.h;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           

            Art.1 Se numeşte o comisie formată din trei consilieri în următoarea alcătuire :

1. Vasile Munteanu - Preşedintele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului;

2. Stefan Damian - Preşedintele Comisiei pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

3. Valeriu Condurache - Preşedintele Comisiei pentru activităţi culturale şi a cultelor,

împreună cu Primarul  Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad să negocieze contractul de asociere cu Studioul de Televiziune TELE’M, care va fi supus ratificării Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, Biroul chirii, Studioului de Televiziune Tele’M.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.233

din 21 decembrie 1998