Hotărârea nr. 232/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat

către actualii chiriaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea nr.11/27.01.1997 a Consiliului Local, prin care fondul locativ de stat a trecut în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile chiriaşilor care solicită cumpărarea locuinţelor pe care le deţin cu contract de închiriere, încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr.112/1995 şi care nu au fost revendicate în condiţiile Legii nr.112/1995 s-au aprobat despăgubiri;

            Având în vedere că în şedinţa Comisiei de avizare a vânzărilor de apartamente s-a aprobat vânzarea acestora;

            Având în vedere prevederile art.45 al.13 din Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 şi art.15 din Legea nr.50/1991;

            In conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.112/1995 - lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi art.84 din Legea nr.69/1991, lege privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 cu modificările ulterioare;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se avizează  vânzarea către chiriaşii titulari de contracte ai apartamentelor ce nu se restituie în natură, în conformitate cu anexele care fac parte din prezenta hotărâre.

            Art.2 Contractele de vânzare-cumpărare şi contractele de cesionare se încheie în formă scrisă, şi se vor semna de către primar şi secretar cu viza oficiului juridic, al directorului Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat şi a experţilor evaluatori care fac parte din Comisia de avizare a vânzării respective.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat.

           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  S E C R E T A R,

            Pincu Kaiserman                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.232

din 21 decembrie 1998