Hotărârea nr. 23/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului de Reorganizare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de Reorganizare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa înaintată de R.A.T.C.Iaşi nr.2891/1998 înregistrată sub nr.11581, prin care solicită aprobarea Programului de Reorganizare a R.A.T.C.Iaşi, elaborat în baza Ordonanţei Guvernului nr.30/1997;

            Având în vedere dispoziţiile art.1 din Legea nr.207/1997 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome şi dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind  administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă Programul de Reorganizare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, conform Anexei nr.1.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              S E C R E T A R,

            Emil Brumaru                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.23

din 16 martie 1998