Hotărârea nr. 225/1998

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru iluminatul public urban

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxei pentru iluminatul public urban

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că iluminatul public urban este asigurat de către municipalitate, şi că de acest serviciu beneficiază atât locuitorii municipiului Iaşi cât şi agenţii economici care au sedii, spaţii cu altă destinaţie pe raza acestui municipiu;

            Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.27/1994 lege privind taxele şi impozitele locale şi art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 care permite Consiliului Local să stabilească taxe locale care să susţină serviciul public privat de municipalitate, taxă care urmează a fi plătită de către toţi cei care beneficiază de acest serviciu;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 lege a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu anul fiscal 1999 se stabileşte taxa pentru iluminatul public urban în cuantum de 4.000 lei/ lună/consumator.

            Art.2 Taxa pentru iluminatul public va fi colectată de către CONEL - S.C. ELECTRICA SA S.T.D.E.E.IASI o dată cu încasarea plăţii facturilor pentru consumul propriu şi  vărsată în bugetul local.

            Art.3 Sumele rezultate din colectarea taxei de iluminat public va avea afectaţie specială, fiind destinată iluminatului public.

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Prefectului Judeţului Iaşi;

- CONEL - S.C.ELECTRICA SA S.T.D.E.E.IASI;

- Direcţia economică;

- Direcţia Finanţelor Publice.

            Art.5   Prezenta hotărâre va fi publicată în mass media.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR,

       Pincu Kaiserman                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.225

din 21 decembrie 1998