Hotărârea nr. 223/1998

HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei parte din chiria încasată ca urmare a închirierii bunurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi date în administrarea altor persoane fizice sau juridice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cotei parte  din chiria încasată ca urmare a închirierii bunurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi date în administrarea

altor persoane fizice sau juridice

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213 din 17.XI.1998 - lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere calitatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi de a da în administrare, anumite bunuri, unor persoane fizice sau juridice;

            Având în vedereaceste bunuri pot fi închiriate de către titularul dreptului de administrare;

            In conformitate cu art.16 din Legea nr.213 din 17.XI.1998 - lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Inchirierea bunurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi date în administrarea unor persoane fizice sau juridice, se poate face şi de către titularul dreptului de administrare, cu condiţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi numai prin licitaţie publică.

            Art.2 Titularul dreptului de administrare a bunurilor proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi va reţine din chiria obţinută o cotă lunară de  50%, restul chiriei o va vărsa lunar la bugetul local.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Prefectului Judeţului Iaşi;

- Direcţiei de Patrimoniu;

- Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat

- Direcţiei Economice;

- Direcţiei Finanţelor Publice.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

      Pincu Kaisermna                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.223

din 21 decembrie 1998