Hotărârea nr. 222/1998

HOTĂRÂRE privind indexarea taxelor şi impozitelor locale şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind indexarea taxelor şi impozitelor locale şi a taxelor speciale practicate de

 Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

- Hotărârea nr.209 din 12  decembrie 1997 - privind stabilirea taxelor locale;

- Hotărârea nr.3 din 26 ianuarie 1998 - privind aprobarea unor taxe locale pentru anul 1998;

- Hotărârea nr.101 din 15 iunie 1998 - privind instituirea taxei percepute de Consiliul Local al Municipiului Iaşi turiştilor ce se cazează în hotelurile din Iaşi;

- Hotărârea nr.103/15 iunie 1998 - privind instituirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă, prin care se stabilesc cuantumurile taxelor şi impozitelor locale precum şi o serie de taxe speciale;

            Având în vedere, că în conformitate cu adresa Direcţiei de Statistică, anexată la dosar indicele de inflaţie la prestări servicii este de 147,1% faţă de octombrie 1997;

            In temeiul art.74 din Legea nr.27/1994 aşa cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr.61 din 28 august 1997;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 lege a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu anul fiscal 1999 - taxele locale şi taxele speciale stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi (Hotărârea nr.209/12.12.1997; Hotărârea nr.3/26.01.1998; Hotărârea nr.101/15.06.1998; Hotărârea nr.103/15 iunie 1998) se indexează cu indicele de inflaţie de 147,1% - indice de inflaţie stabilit de Direcţia de Statistică

            Anexele 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Prefectului Judeţului Iaşi;

- Direcţiei economice;

- Direcţiei Finanţelor Publice Locale - Municipiul Iaşi;

- Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

- Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;

- Direcţiei Juridice;

- Serviciului de Ahitectură şi Urbanism;

- Serviciului de Gospodărie Comunală.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.222

din 21 decembrie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                    ANEXA NR.1

 

 

TAXE PIETE, TÂRGURI, OBOARE, BAZAR, TALCIOC

 

 

 

                DENUMIREA TAXEI                                                                          TAXA 1999

 

1. Taxă pentru folosirea tarabelor din pieţe, târguri şi oboare:                             6.000 lei/zi

2. Taxă închiriere cântare :                                                                                            4.500 lei/zi

3. Taxă închiriere halate şi tăvi din plastic pentru produse lactate :                                   3.000 lei/zi

4. Taxă închiriere grătare din lemn :                                                                               1.000 lei/zi

5. Taxă pe canitatea de mărfuri existentă                                                        5% din valoarea

în jurul tarabei :                                                                                          evaluată a mărfii

6. Taxă grup sanitar :                                                                                                    1.000 lei/pers.

7. Taxă pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicole                          7.500 lei/zi şi  5%

sau autovehicole:                                                                                        din valoarea evaluată

                                                                                                                    a mărfii

8. Taxă pentru vânzare de animale, păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel :

a) bovine, bubaline, cabaline şi porcine peste 6 luni :                                          7.500 lei

b) porcine până la 6 luni, ovine, caprine :                                                                       4.000 lei

c) animale mici şi păsări cu excepţia puilor de o zi, de fiecare animal sau pasăre :  1.500 lei

d) pui de o zi, de fiecare pui :                                                                                           100 lei

9. Taxă pentru folosirea platourilor şi altor spaţii din pieţe,

târguri şi oboare de fiecare mp.:                                                                            2.500 lei/mp./zi

10. Taxă parcare :

a) autoturisme :                                                                                     1.500 lei/oră

b) mijloace de transport auto:                                                                            3.000 lei/oră

c) mijloace de transport auto cu remorcă :                                                         4.000 lei/oră

d) autobuze călători:                                                                                          3.000 lei/oră

11. Taxă pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor

rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate, de fiecare mp.:             4.500 lei/mp./zi

12. Taxă intrare vizitatori în târguri, bazar, talcioc :                                             2.000 lei/pers.

13. Taxă intrare maşini în târgul de maşini pentru vizitare :                                  3.000 lei/maşină

14. Taxă pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare pentru fiecare mijloc de transport astfel :

a) autoturisme :                                                                                     30.000 lei

b) biciclete cu motoare, motorete, scutere, motociclete, triciclete cu/sau

ataş :                                                                                                                7.500 lei

c) alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică inclusiv remorcă:       15.000 lei

d) mijloace de transport cu tracţiune animală (căruţe, docare) şi utilaje agricole tractate de animale (plug):                                                                                        7.500 lei

15. Taxă pentru vânzarea materialelor de construcţii şi lemnoase în târguri :

a) materiale de construcţii :                                                                        2% din cantitate

b) materiale lemnoase                                                                             2% din volum

 

c) produse finite                                                            2% din valoarea evaluată a mărfurilor

16. Taxă pentru folosirea tonetelor din bazar cu plata la zi :                                4.000 lei/zi

17. Taxă pentru închirierea tarabelor din bazar :                                     1.500 lei/mp./zi

18. Taxă pentru comercializare flori                                                                   1.500 lei/găleată/zi

19. Taxă pentru comercializarea produselor direct din butoaie amplasate

pe platoul pieţei :                                                                                               3.000 lei/butoi/zi

20. Taxă comercializare animale :

a) cîini de rasă                                                                                      6.000 lei/buc.

b) pisici de rasă                                                                                                3.000 lei/buc.

c) nutrii :                                                                                                           3.000 lei/buc.

d) păsări exotice                                                                                          1.500 lei/buc

e) păsări indigene                                                                                              1.000 lei/buc.

f) colivie goală pentru păsări                                                                              1.000 lei/buc.

g) peşti exotici :

- acvariu gol/zi -                                                                                         1.500 lei/zi

- acvariu peşti/zi-                                                                                        3.000 lei/zi

21. Taxă pentru folosirea magaziilor :

- de fiecare sac, ladă -                                                                                1.500 lei/zi

- butoaie de fiecare 100 l funcţie de capacitate                                           1.500 lei/zi

22. Comercializare  brazi                                                                                 1.500 lei/zi

23. Taxă staţionare cu mijloace hipo conovăţ :                                    15.000 lei/zi

24. Teren situat în pieţele agroalimentare: Păcurari, CUG, Dacia, Doi Băieţi, pe care sunt destinate a fi construite chioşcuri din aluminiu conform H.C.L.83 din 18.05.1998 se atribuie eventualilor solicitanţi la preţul minim de 70.600 lei/mp./lună reducere 30% adică 49.400 lei/mp./lună.

25. Tarabele situate în pieţele agoralimentare: Doi Băieţi, Păcurari, C.U.G.Dacia, Podul de Piatră, se atribuie către societăţi comerciale sau asociaţii familiale care au în obiectul de activitate desfacere de produse agroalimentare, fără licitaţie urmând a plăti preţul tarabei închiriate de 6.000 lei şi taxa închiriere cîntar de 4.500 lei.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

                                                                                                                        ANEXA 2

 

 

 

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU SERVICIILE DE STARE CIVILA

 

 

 

 

 

1. Oficierea căsătoriilor în zilele de :

- sîmbătă :                                                                                                        100.000 lei

- duminică :                                                                                                       100.000 lei

 

2. Eliberarea de duplicate de pe actele de Stare Civilă :                         - 17.700 lei

 

3. Transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinătate :                 - 22.000 lei

 

4. Efectuarea şi eliberarea formularelor anexa nr.1

    în vederea deschiderii succesiunii :                                                     - 30.000 lei

 

5. Operaţiuni de identificare a unei persoane :                                        -   7.500 lei

 

6. Completarea formularelor recunoaştere copil din afara căsătoriei :      -   7.500 lei

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA 3

 

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU REGISTRUL AGRICOL

 

 

 

 

 

 

1. Certificat producător agricol :                                                                        - 52.000 lei/buc.

 

2. Contract de păşunat pentru :

    - bovine şi cabaline :                                                                                     - 52.000 lei/buc.

    - ovine :                                                                                                        - 30.000 lei/buc.

 

3. Bilet de adeverire a proprietăţii animalelor :                                                    - 30.000 lei/buc.

 

4. Inchirieri terenuri folosinţă agricolă :                                                               -   1.600 lei/mp./an

 

5. Cereri pentru dosarul de şomaj :                                                                    -   1.000 lei/buc.

 

6. Adeverinţe pentru şomaj:                                                                              -   1.000 lei/buc.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA 4 A

 

 

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU PARCARI

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Piaţa Unirii                            - 15.000 lei/oră

 

2. Parcări                                 -   1.500 lei/oră

 

3. Abonamente                         - 50.000 lei/ lună

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

ANEXA 4 B

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU PLAJA NICOLINA

 

 

 

 

 

1. Intrare :                                                                                - 5.000 lei/pers.

 

2. Intrare pensionari :                                                                - 2.000 lei/pers.

 

3. Copil sub 7 ani :                                                                    - gratuit

 

4. Nămol preambalat :                                                              - 4.000 lei

    (300 gr./pungă)

 

5. Inchiriere umbrelă :                                                               - 4.000 lei/oră

 

6. Inchirieri şezlonguri :                                                              - 4.000 lei/oră

 

7. Inchirieri jocuri :                                                                    - 2.500 lei/oră

 

8. Cântărire persoane :                                                              - 1.000 lei

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

ANEXA 4 C

 

 

 

TAXE PENTRU SERVICII POMPE FUNEBRE

 

 

 

 

1. Obţinerea unui loc de înhumare pentru o perioadă de 7 ani :               -  40.000 lei/loc.

 

2. Obţinerea (răscumpărarea) unui loc de înhumare pentru

     o perioadă de 25 ani :                                                                      - 250.000 lei/loc.

 

3. Obţinerea (răscumpărarea) unui loc de înhumare pentru o

    perioadă de 99 ani (loc de veci) :                                                      - 550.000 lei/loc.

 

4. Taxă intrare cu autovehicul în cimitire :                                               -     3.000 lei

 

5. Taxă închiriere unelte :                                                                       -     3.000 lei/buc./4 ore

 

6. Taxă folosinţă utilităţi :                                                                       -   22.000 lei/lucr./simp.

 

7. Taxă folosinţă obiecte pentru înmormântare :                                     -     3.000 lei/buc.

 

8. Autorizaţii execuţie lucrări pentru :

- criptă :                                                                                               -   45.000 lei/buc./nivel

- lucrare suprafaţă :                                                                               -   52.000 lei/buc.

- montat grilaj :                                                                                     -   15.000 lei/buc.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA 5

 

 

 

 

TAXE LOCALE PRACTICATE DE SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI SI SERVICIUL DE ARHITECTURA SI URBANISM

 

 

 

 

1. Copii după fişe de punere în posesie :                                                            -  22.100 lei

2. Copii de pe planul cadastral cu încadrare în zonă,

eliberare plan situaţie la scara 1/1000 sau 1/2000, tip A4:                                  -  47.100 lei

3. Remăsurători teren sau măsurători la cerere :

- până la 100 mp. :                                                                                           -  36.800 lei

- peste 100 mp.până la 1.000 mp. :                                                                   -103.000 lei

- peste 1.000 mp.până la 5.000 mp. : un spor de 45 lei/mp.,

dar care să nu depăşească suma de :                                                                 -220.000 lei

- peste 5.000 mp. : un spor de 60 lei/mp., dar care să nu

depăşească suma de :                                                                                       -300.000 lei

4. Eliberare plan urbanistic zonal, P.U.G. :                                                         -147.000 lei

5. Formular cerere pentru certificat de urbanism :                                               -    7.500 lei

7. Formular cerere pentru autorizaţie de construcţie :                             -  15.000 lei

8. Atribuire număr stradal :                                                                                -  15.000 lei

9. Copii după documente existente (autorizaţii, certificate) :                    -  44.200 lei

10. Copii după proiecte din autorizaţiile existente :                                             -  74.000 lei

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA 6

 

 

1. Taxe pentru cereri tip imprimate de Primăria Municipiului Iaşi pe maşina proprie RISOGRRAPH GR 3750 (funcţie de format şi de numărul de treceri)

 

 

- format A3 - cu 1 trecere - cerneală neagră                  3.000 lei/buc.

- format A3 - cu 2 treceri  - cerneală neagră                  6.000 lei/buc.

- format A3 - cu 3 treceri  - cerneală neagră                  7.000 lei/buc.

- format A3 - cu 1 trecere - cerneală color                    4.000 lei/buc.

- format A3 - cu 2 treceri - cerneală color                     7.000 lei/buc.

- format A3 - cu 3 treceri - cerneală color                     8.000 lei/buc.

- format A4 - cu 1 trecere - cerneală neagră                  1.500 lei/buc.

- format A4 - cu 2 treceri - cerneală neagră                   3.000 lei/buc.

- format A4 - cu 3 treceri - cerneală neagră                   4.000 lei/buc.

- format A4 - cu 1 trecere - cerneală color                    2.000 lei/buc.

- format A4 - cu 2 treceri - cerneală color                     4.000 lei/buc.

- format A4 - cu 3 treceri - cerneală color                     4.500 lei/buc.

- format A5 - cu 1 trecere - cerneală neagră                  1.000 lei/buc.

- format A5 - cu 2 treceri - cerneală neagră                   1.500 lei/buc.

- format A5 - cu 3 treceri - cerneală neagră                   2.000 lei/buc.

- format A5 - cu 1 trecere - cerneală color                    1.500 lei/buc.

- format A5 - cu 2 treceri - cerneală color                     2.000 lei/buc.

- format A5 - cu 3 treceri - cerneală color                     3.000 lei/buc.

 

2. Taxă pentru eliberarea de date din arhiva Primăriei Municipiului Iaşi:  44.000 lei pentru fiecare cerere

 

3. Taxă pentru copii după orice act din arhiva Primăriei Municipiului Iaşi:  15.000 lei

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IAŞI                                                              

CONSILIUL LOCAL                                   

ANEXA NR.7

 

Taxe speciale şi amenzi

încasate în cadrul Direcţiei tehnice.

 

 

A. H.C.L.29/1998- modificată --privind organizarea circulaţiei rutiere în      municipiul Iaşi.

          1.       TAXE  

            art. 2. - Autorizare acces vehicule utilitare în zonele centrale unde circulaţia este interzisă (greutate cuprinsă între 1,5 şi 2,4 tone)   600.000 lei/autovehicul/lună

            art.6. - Autorizare acces vehicule utilitare în zone cu circulaţie interzisă (greutate maximă mai mare de 2,4 tone)                  1.000.000 lei/autovehicul/lună

            art. 7. -Autorizaţie transport agabaritic         3.000.000 lei/transport

            art. 18.-Autorizare autovehicul pentru transport persoane:

a) pînă la 4 locuri                               18.500 lei/autovehicul/lună;

b) pînă la 10 locuri                             37.000 lei/autovehicul/lună;

c) peste 10 locuri                                74.000 lei/autovehicul/lună.

 

2. CONTRAVENŢII

 

Art.

CONTRAVENŢIA

Amenda

nouă

11.

Parcare autovehicule transport marfă şi călători în locuri interzise;

450.000

900.000

14.

Acces autovehicule pentru transport animale în locuri interzise;

150.000

450.000

15.

Acces interzis animalelor;

150.000

450.000

16.

Crearea de restricţii de circulaţie în carosabil fără avizul Primăriei şi al Poliţiei Rutiere;

750.000

1.500.000

18.

Desfăşurarea activităţii fără deţinerea autorizaţiei pentru transport persoane;

450.000

750.000

19.

Parcarea autovehiculelor de transport marfă şi călători în incintă şi efectuarea de reparaţii;

450.000

900.000

21.

Nerespectarea traseului şi orarului de către Şcolile de şoferi amatori;

450.000

750.000

23.

Montarea sau demontarea neutorizată a indicatoarelor şi semnelor de circulaţie.

450.000

750.000

 

      B.   H.C.L. 139/1997 modificată prin H.C.L. 209/1997, H.C.L. 40/1998, H.C.L. 98/1998 şi H.C.L. 198/1998 ---privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi.

    Art. 9 –“ Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:”

 

 

Amenda

 

Faptele prevăzute la:

75.000

150.000

art.2, pct. 12, 14;

art. 3, pct. 16-19, 22.

 

150.000

450.000

art. 2., pct. 4-7, 9, 13;

art. 3., pct. 1, 5, 7-11, 13-15;

art. 4., pct. 2;

art. 7., pct. 5;

art.8., pct. 2, 4.

 

375.000

750.000

art. 2.,pct. 11;

art. 3.,pct. 2-4, 6, 12, 20, 21, 23;

art. 4.,pct. 1;

art. 5.,pct.1, 4;

art. 6.,pct.1, 2, 4, 5;

art. 7.,pct.3.

 

450.000

1.500.000

art. 2.,pct.1, 2, 3, 8, 10;

art. 5.,pct.2, 3;

art.6.,pct.3;

art. 7.,pct.1, 2, 4;

art. 8.,pct.1, 3.

1.500.000

H.C.L.189/1998

 

      C.     H.C.L. 97/1998 - privind stabilirea zonelor supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul Iaşi şi a măsurilor ce trebuie luate în vederea protejării, consolidării şi întreţinerii versanţilor.

              Art. 1., aliniat 2

            Taxă eliberare aviz de construire de către Comisia de urmărire a stabilităţii versanţilor alunecători:

                                                taxă nouă---40.000 lei

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.8

 

TAXE SPECIALE PRACTICATE DE D.A.F.I.S. ÎN RELAŢIILE CU AGENŢII ECONOMICI ŞI PERSOANE FIZICE

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

     Valoare

1.

Set formulare pentru cumpărare apartament

11.800

2.

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu o cameră

67.800

3.

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu 2 camere

72.600

4.

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu 3 camere

79.800

5

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu 4 camere

84.900

6.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu o cameră

54.600

7.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu 2 camere

59.600

8.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu 3 camere

64.300

9.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu 4 camere

69.300

10.

Eliberare contract vânzare cumpărare apartament la domiciliul cumpărătorului

38.700

11.

Refacere contract vânzare cumpărare apartament la preţ deviz în cazul renunţării la unele lucrări din documentaţie

51.900

12.

Refacere contract vânzare cumpărare apartament pentru plata integrală după ce a fost elaborat în varianta cu plata în rate

28.800

13.

Eliberare extras din decizie atribuire teren la locuinţe vândute înainte de 1985

26.500

14.

Renunţare la cumpărare după perfectarea formelor de vânzare cumpărare

30.900

15.

Eliberare aviz principiu pentru lucrările de construcţii, instalaţii, modificări în apartamente şi spaţii cu altă destinaţie şi alte avize

65.000

16.

Eliberare contracte şi copii după contractul de închiriere al locuinţei din fondurile statului

36.600

17.

Întocmire documentaţie pentru schimb de locuinţe din fondul statului (pentru fiecare solicitant)

42.500

18.

Întocmire documentaţie pentru extindere spaţiu

 

52.500

 

19.

 

Întocmire act adiţional la contractul de vânzare cumpărare când se solicită depunerea anticipată a unor sume de bani

 

  37.600

20.

Întocmire act adiţional la contractul de vânzare cumpărare când se solicită plata integrală

  37.600

21.

Eliberare adeverinţe când se solicită soldul ratelor achitate la contractul de vânzare cumpărare

  16.800

22.

Eliberare copii după procesul verbal de recepţie imobile

  62.300

23.

Lucrări xerox (lei/pagină)

    1.200

24.

Eliberarea unei copii după chitanţa de plată pierdută

  11.800

25.

Întocmire şi eliberare contract de vânzare cumpărare în regim de urgenţă

  92.700

26.

Eliberare duplicat după contractul de vânzare cumpărare

  69.500

27.

Verificare dosar înscriere pentru solicitare subvenţii pentru construcţia de locuinţe în conformitate cu O.G.19/94

 

  10.900

28.

Eliberare relaţii privind locuinţele situate în imobilele vechi

  48.200

29.

Urmărire debitori rate

  30.900

30.

Tarif pentru eliberare acord de revânzare la contractele de vânzare cumpărare la preţ de deviz şi clauză

  31.300

31.

Tarif urgenţe la eliberare contracte imobiliare

  23.200

32.

Întocmire contracte de închiriere şi de asociere pentru spaţiile cu altă destinaţie

  60.500

33.

Eliberare act adiţional la contractul de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie, când se solicită modificarea acestuia

  56.000

34.

Documentaţie ce se pune la dispoziţia ofertanţilor pentru închirierea prin licitaţie spaţii cu altă destinaţei

  71.000

35.

Eliberare copii contract de închiriere sau asociere

  45.800

36.

Eliberare duplicat după contractul de vânzare cumpărare în regim de urgenţă (2 zile)

103.000

37.

Eliberare adeverinţă pentru terminarea achitării ratelor lunare în regim de urgenţă (2 zile)

  72.100

38.

Eliberare contracte Decret Lege 61/1990 în regim de urgenţă (7 zile)

216.200

39.

Taxă descurajarea refuzului la primirea repartiţiei în conformitate cu O.G.19/1994

147.000

40.

Furnizare date tehnice pentru constituirea asociaţiilor de proprietari

103.000

41.

Eliberare copie documente (planşă din cartea tehnică)

  55.900

42.

Verificare şi predarea C.T.la asociaţiile de proprietari

353.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Schiţe pentru apartamentele cumpărate din fondul de stat cu măsurare în teren la 30% din apartamente

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Schiţa apartament cu o cameră

52.800

2.

Schiţa apartament cu 2 camere

59.800

3.

Schiţa apartament cu 3 camere

66.900

4.

Schiţa apartament cu 4 camere

73.900

5.

Schiţa apartament cu 5 camere

80.900

 

 

 

             Schiţe pentru apartamentele cumpărate din fondul altor întreprinderi conform Legii 85/1992 cu măsurarea fiecărui apartament în parte

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Schiţă apartament cu o cameră

151.300

2.

Schiţă apartament cu 2 camere

165.400

3.

Schiţă apartament cu 3 camere

176.000

4.

Schiţă apartament cu 4 camere

183.000

5.

Schiţă apartament cu 5 camere

186.500

 

 

 

            Documentaţii pentru înstrăinări imobilelor şi terenurilor prin vânzare sau schimb (partea scrisă şi schiţe în 6 exemplare)

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Pentru apartamente cu o cameră

168.900

2.

Pentru apartamente cu 2 camere

176.000

3.

Pentru apartamente cu 3 camere

183.000

4.

Pentru apartamente cu 4 camere

190.000

5.

Pentru apartemente cu 5 camere

197.100

 

            Proiecte în diverse faze : între 2 şi 8% din valoarea declarată a investiţiei, dar nu mai puţin decât 500.000 lei taxa.

 

             Dosar complet pentru obţinerea aviz P.S.I.

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Documentaţie pentru avizare, mai puţin releveele

 

390.700

 

 

 

             Dosar pentru obţinere aviz sanitar

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Documentaţie pentru avizare, mai puţin releveele 

200.600

 

 

 

             Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de mediu

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, mai puţin releveele

200.600

 

            Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare firmă luminoasă

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Documentaţie pentru autorizare

320.300

 

            Dosar şi relevee pentru cumpărare locuinţe naţionalizate precum şi pentru acordare de despăgubiri, conform Legii nr.112/1995, cu măsurarea fiecărei locuinţe

 

           

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Intocmirea releveelor şi a dosarului de evaluare

295.600

 

 

            Relevee diverse pentru R.K. - uri şi intervenţii în construcţii existente

 

Nr.crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Relevee

5.000 lei/mp.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

ANEXA 9

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE                                                             TAXA

 

1. Spaţii comerciale

 (chioşcuri, portic,                                                                    - 70.600 lei/mp./lună

panou publicitar)                                                                       (reducere 30%) -

- valoare minimă                                                                      - 49.400 lei/mp/lună

- valori ce depăşesc valoarea minimă stabilită                          - reducere 30%

2. Căi de acces :                                                                       - 14.700 lei/mp./lună

3. Parcări acoperite şi garaje

- valoare minimă                                                                      - 40.200 lei/lună

- valori ce depăşesc valoarea minimă                                       - nemodificate

- pentru pensionari                                                                   - 40.200 lei/lună - reducere 30%

4. Parcări neacoperite                                                         - 26.100 lei/lună

5. Taxă pentru organizări de şantier; suprafeţe de teren

pentru amenajări spaţii de producţie

 şi prestări servicii                                                              -   3.400 lei/mp./lună

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                               

 

 

ANEXA 10

 

 

 

 

 

TAXE PENTRU AVIZE PROTECTIE CIVILA  LA AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1.500 lei/mp suprafaţă construcţie desfăşurată;

-   750 lei/mp. suprafaţă adăpost.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                        ANEXA 11

 

 

 

 

TAXE PRACTICATE DE CATRE BIROUL AUTRIZAREA ACTIVITATII PRIVATE

 

 

 

 

A. TAXE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITATII PRIVATE

1. Taxa pentru eliberarea avizului de principiu                                        - 15.000 lei

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare

şi viza anuală a acestora pentru agenţii economici de pe

raza municipiului Iaşi                                                                             - 75.000 lei

 

B. TAXA PENTRU ISTALARE BANNER                                                 1.500.000 lei/lună

 

C.TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

 

Taxa pentru folosirea temporară a locurilor publice (terenuri aflate în domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi) pe care sunt amplasate tonete capsulate, lăzi frigorifice sau frigete sezoniere (3 mp./agregat), terase sezoniere se va indexa cu 147,1% şi se va reduce cu 30% : 74.324 lei/mp.lună.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Pincu Kaiserman