Hotărârea nr. 220/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea fişelor de evaluare a posturilor din Organigrama aprobată în anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea fişelor de evaluare a posturilor din Organigrama aprobată în anul 1998

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.154/1998 - lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indeminizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică şi ale art.7 alin.2 din H.G.nr.775/1998 - privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora;

            In temeiul art.20 lit.d) şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă fişele de evaluare a posturilor din Organigrama aprobată în anul 1998.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului personal - salarizare.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.220

din 21 decembrie 1998